Pomoc

Problemy, które wydają się nas przerastać, można często rozwiązać w całkiem prosty sposób. Trzeba tylko zrobić pierwszy krok. Zapraszamy do naszego działu Wsparcie.

Regulamin

Regulamin korzystania z internetowej platformy B2B KLIMASYSTEM

 

 1. KlimaSystem z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Przemysłowej  11, NIP PL8171535427, REGON 691742918 prowadzi handel materiałami oraz urządzeniami z branży wentylacji i klimatyzacji  i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej B2B służącej do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów klientom hurtowym.
 2. Platforma działa na pod adresem: b2b.klimasystem.pl przy czym KlimaSystem jest uprzywilejowana do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie będzie miało wpływu na zmiany niniejszego regulaminu. Klimasystem poinformuje Dystrybutora o zmianie adresu platformy. 
 3. W wyniku opóźnienia w płatności, KlimaSystem może wstrzymać dostarczenie produktów  do czasu ich uregulowania.
 4. Wymogiem korzystania z platformy jest dokonanie przez Kontrahenta rejestracji w platformie oraz podania danych wymaganych do rejestracji. Kontrahent ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów realizacji niniejszego regulaminu oraz umowy o współpracy, a także poszczególnych zamówień.
 5. Specyfikacja oferowanych produktów przez KlimaSystem poprzez platformę B2B ma charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. KlimaSystem dołoży wszelkich starań, aby różnice takie nie występowały, jednakże nie gwarantuje, że wyświetlane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kontrahenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z KlimaSystem w celu uzyskania stosownych informacji bądź wyjaśnień.
 6. Kopiowanie i wykorzystywanie opisów  i zdjęć produktów oraz wszelkie inne materiały umieszczone na platformie B2B KlimaSystem jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od firmy KlimaSystem.
 7. Realizacja zamówień przebiega w kolejności ich złożenia. Zamówienia złożone przez Kontrahenta w święta oraz dni wolne od pracy będą finalizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego pod tych dniach.
 8. KlimaSystem zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień opartych na indywidualnych warunkach  ustalonych przez KlimaSystem. Zamówień te będą realizowane na innych warunkach niż wskazane w regulaminie, dotyczy to w zamówień o charakterystycznej ilości produktów lub produktów o większej wartości.
 9. KlimaSystem zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian cen produktów znajdujących się na platformie B2B, wszelkich zmian lub wycofań produktów,  rozszerzeń oferty o nowe produkty oraz wdrażania akcji marketingowych.
 10. W sytuacjach przerw technicznych lub jakikolwiek braków możliwości korzystania z platformy KlimaSystem nie ponosi wobec Kontrahenta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 11. Sprzedaż oraz jej miejsce docelowe dokonywane na podstawie oferty KlimaSystem obowiązuje jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; podmiotem  zamawiającym mogą być jedynie podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. W związku z umową o współpracy z KlimaSystem oraz niniejszym regulaminem Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania tajemnic handlowych Klimasystem,  którę objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Kontrahenta od KlimaSystem.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Kontrahenta i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 14. KlimaSystem zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Regulamin może zmienić formę poprzez umieszczenie go na stronie internetowej platformy nowej jego wersji lub wprowadzenie zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. KlimaSystem nie ponosi odpowiedzialności za brak monitorowania publikowanych  zmian regulaminu.
 15. Akceptując niniejszym regulamin Kontrahent zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez platformę jest równoznaczne z akceptacją aktualnego regulaminu.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą zapisy umowy o współpracy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 17. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby KlimaSystem.

 

KlimaSystem
ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91